Onderstaande algemene voorwaarden zijn een samenvatting van alle relevante delen van de originele algemene voorwaarden. Log in met uw klantaccount, of neem contact op om de volledige algemene voorwaarden in te zien.

Algemene voorwaarden

versie: 1 juni 2024

Artikel 1 - Definities

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als “algemene voorwaarden”.
1.2 De heer R. Wiersma, wonende aan de Grebbestraat 27, 3812 JC te Amersfoort, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “dienstverlener”.
1.3 De (potentiële) wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “opdrachtgever”.
1.4 Een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privépersoon handelt, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “consument”.
1.5 Opdrachtgever en dienstverlener samen worden aangeduid als “partijen”.
1.6 De tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst wordt aangeduid als “overeenkomst”.
1.7 Alle activiteiten die dienstverlener ter uitvoering van de overeenkomst of anderszins ten behoeve van opdrachtaangever verricht, waaronder mede begrepen kan zijn de levering van (roerende) zaken zowel fysiek als niet⁠-⁠fysiek, worden aangeduid als “diensten”.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, bestellingen, leveringen van diensten of (roerende) zaken en overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij (een derde namens) dienstverlener partij is.
2.2 De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar wordt verwezen of eventuele andere in de branche gebruikelijke voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betreffende overeenkomst, tenzij op enig moment anders schriftelijk wordt overeengekomen. Aan de afwijkingen en/of aanvullingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later of toekomstig aangegane rechtsverhoudingen, tenzij op enig moment anders schriftelijk wordt overeengekomen. In geval er van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden wordt afgeweken en/of deze worden aangevuld, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht.
2.5 In geval van strijd tussen het bepaalde in de overeenkomst en de algemene voorwaarden, zullen de bepalingen uit de overeenkomst prevaleren.
2.6 De algemene voorwaarden zullen ook de toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen. Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op latere overeenkomsten met dienstverlener akkoord te zijn gegaan.
2.7 Indien en voor zover dienstverlener programmatuur en apparatuur van derden aan opdrachtgever levert, zullen voor wat betreft die programmatuur en apparatuur mede de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, welke tevens ter inzage liggen ten kantore van dienstverlener en op eerste verzoek kosteloos digitaal worden toegezonden.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij door de dienstverlener schriftelijk anders is aangegeven of als door dienstverlener een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de diensten onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal dertig (30) dagen na dagtekening geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Indien opdrachtgever het aanbod of de offerte niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod of de offerte is dienstverlener gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.3 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.5 De op aanbiedingen, offertes, kwitanties en facturen genoemde prijs bestaat uit de dienstprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
3.6 Dienstverlener is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever over een overeenkomst te beëindigen en/of om een tot stand gekomen overeenkomst binnen drie (3) werkdagen na ontvangst daarvan geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder opgave van redenen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.7 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt dienstverlener zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
3.8 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke mogelijk niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor dienstverlener eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van dienstverlener. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door dienstverlener.
3.9 Een overeenkomst komt pas tot stand indien partijen de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk hebben ondertekend door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.
3.10 Een overeenkomst kan ook, in tegenstelling tot hetgeen is omschreven in artikel 3 lid 8 en lid 9 van deze algemene voorwaarden, mondeling tot stand komen. In dit geval doet dienstverlener altijd ten minste een samenvattende afschrift van de gemaakte afspraken (digitaal) schriftelijk aan opdrachtgever toekomen. Opdrachtgever heeft vervolgens de kans hier nog binnen veertien (14) dagen op te reageren en wijzigingen voor te stellen, of hiertegen in protest te gaan. Na deze periode heeft opdrachtgever de overeenkomst geaccepteerd.
3.11 Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever is slechts bevoegd de overeenkomst te annuleren of te wijzigen met toestemming van dienstverlener en slechts voor zover dit redelijkerwijze van dienstverlener kan worden gevergd.
3.12 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan dienstverlener verstrekte gegevens, mededelingen en andere informatie. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Dienstverlener is niet gehouden deze informatie op juistheid te controleren. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever aan dienstverlener verstrekte informatie onjuist is.
3.13 Voor zover in de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal dienstverlener haar diensten verlenen binnen gangbare termijnen. Zijn partijen wel termijnen overeengekomen, dan zijn deze in geen geval te beschouwen als fatale termijnen. Dienstverlener zal pas in verzuim zijn nadat zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegund.
3.14 De verplichtingen van dienstverlener gaan nooit verder dan door dienstverlener schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen die dienstverlener hanteert zijn in euro’s, inclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw) en eventuele andere huidige en toekomstige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, transactiekosten, heffingen en reis-, verblijf-, verzend- en/of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde overige kosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Alle prijzen die dienstverlener hanteert voor producten en diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan dienstverlener te allen tijde wijzigen.
4.4 Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die dienstverlener niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4.5 Consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden binnen negentig (90) dagen van een dergelijke prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
4.6 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door dienstverlener vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en werkelijk gemaakte kosten.
4.7 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.8 Indien partijen voor een dienstverlening door dienstverlener een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4.9 Dienstverlener is gerechtigd om tot tien (10) procent van de richtprijs af te wijken.
4.10 Indien de richtprijs meer dan tien (10) procent hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
4.11 Indien de richtprijs meer dan tien (10) procent hoger uit gaat vallen, heeft opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met tien (10) procent uitkomt.
4.12 In geval van verlenging of materiële wijziging van de overeenkomst of het aangaan van een nieuwe overeenkomst is dienstverlener gerechtigd nieuwe tarieven in rekening te brengen.
4.13 Bij het aangaan van de in de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurvergoedingen zijn deze gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Dienstverlener is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, zonder dat dit opdrachtgever het recht geeft hier tegen in protest te gaan. Dit kan gebeuren per 1 januari of per 1 juli, maar maximaal één maal per jaar.

Artikel 5 - Betaling en gevolgen van wanbetaling

5.1 De aan opdrachtgever toegezonden kwitanties en facturen worden voldaan binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, dan wel, indien daarin geen termijn is opgenomen, binnen de op de kwitantie of factuur vermelde termijn. Indien de overeenkomst en/of de kwitantie en/of factuur geen betalingstermijn vermelden, zal opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de kwitantie of factuur betalen. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een dienstuitvoering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten, dit kan enkel wanneer dit in de overeenkomst overeengekomen is.
5.2 Indien de dienst een reservering betreft, wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. Dienstverlener mag in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot vijftig (50) procent van het overeengekomen bedrag verlangen. Opdrachtgever ontvangt een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
5.3 Betaling door opdrachtgever geschiedt binnen de in artikel 5 lid 1 en lid 2 van deze algemene voorwaarden bedoelde betalingstermijn zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door dienstverlener aan te wijzen bankrekening.
5.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de telkens langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen opdrachtgever bij betaling van de kwitantie en/of factuur vermeldt en tenzij dienstverlener aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.
5.5 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 5 lid 1 en lid 2 van deze algemene voorwaarden bedoelde betalingstermijn de kwitanties en/of facturen heeft voldaan, verkeert opdrachtgever automatisch van rechtswege in verzuim en is in gebreke zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Vanaf dat moment is opdrachtgever tevens de wettelijke (⁠handels⁠)⁠rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment van volledige betaling.
5.6 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 5 lid 1 en lid 2 van deze algemene voorwaarden bedoelde betalingstermijn de kwitanties en/of facturen heeft voldaan, heeft dienstverlener bovendien het recht om:
i. de kwitantie en/of factuur te vermeerderen met administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten gemaakt als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn door opdrachtgever en deze te vermeerderen met de wettelijke (⁠handels⁠)⁠rente per maand vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend;
ii. de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en wettelijke (⁠handels⁠)⁠rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, met een minimum van vijftien (15) procent van de hoofdsom;
iii. de werkzaamheden en verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten; dan wel
iv. de overeenkomst direct te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van dienstverlener.
5.7 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen een kwitantie en/of factuur van dienstverlener, dient opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de kwitantie en/of factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot veertien (14) dagen na dagtekening van de kwitantie en/of factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de kwitantie en/of factuur te hebben aanvaard.
5.8 Ter zaken van de door dienstverlener verrichte diensten en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van dienstverlener volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
5.9 Opdrachtgever is verplicht dienstverlener onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
- (voorlopige) surseance van betaling door opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van opdrachtgever wordt getroffen;
- opdrachtgever voornemens is haar faillissement aan te vragen of opdrachtgever heeft vernomen dat één of meer van haar schuldeisers voornemens is of zijn een aanvraag tot haar faillissement in te dienen;
- opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
- er andere relevante gebeurtenissen plaatsvinden die de nakoming door opdrachtgever van haar verplichtingen in gevaar brengen.
5.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.11 Weigert opdrachtgever haar medewerking aan de uitvoering van de dienst door dienstverlener, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
5.12 Tenzij opdrachtgever een consument is, doet opdrachtgever afstand van haar recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 6 - Vergoeding

6.1 Opdrachtgever zal aan dienstverlener een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden bestede tijd tegen het in de overeenkomst afgesproken tarief.
6.2 Het overeengekomen tarief is gebaseerd op een normale werkweek van 32 uur. Voor overwerk, werk op zater-, zon- en feestdagen geldt het volgende bijzonder tarief:
Van Tot Weekdagen Zaterdag, zondag, feestdagen
08:00 uur 18:00 uur 100% 150%
18:00 uur 08:00 uur 120% 200%
6.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vaste vergoeding overeenkomen.
6.4 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een voorschot, extra vergoedingen of andere afwijkende betalingsafspraken overeenkomen. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
6.5 Opdrachtgever is gehouden de door dienstverlener gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de diensten integraal te vergoeden.
6.6 Dienstverlener zal vakantie-, c.q. vrije dagen zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever opnemen.
6.7 Bij levering van programmatuur en/of apparatuur door dienstverlening aan opdrachtgever dient de daarvoor verschuldigde prijs volledig te zijn betaald aan dienstverlener.

Artikel 7 - Uitvoering

7.1 Opdrachtgever zal haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met zorg en naar beste vermogen uitvoeren. Van een resultaatsverbintenis is echter in geen geval sprake, tenzij en voor zover schriftelijk in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat door dienstverlener is toegezegd en dit resultaat ook met voldoende bepaaldheid is omschreven. Dienstverlener neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
7.2 Dienstverlener zal opdrachtgever informeren over de voortgang van de diensten op de wijze zoals is overeengekomen in de overeenkomst. Is geen wijze van rapportage overeengekomen, dan zal dienstverlener op reguliere basis schriftelijk of mondeling inlichtingen verstrekken over het verloop van de overeenkomst, alsmede nieuwe ontwikkelingen die zich eventueel hebben voorgedaan, voor zover van belang voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 De rapportage over de diensten zal geschieden door een door partijen samen aangewezen contactpersoon. Indien partijen dit nodig achten, wordt een tweede contactpersoon aangesteld. Partijen erkennen dat het ten uitvoer brengen van de diensten afhankelijk is van een goede en tijdige onderlinge samenwerking.
7.4 Opdrachtgever zal schriftelijk melding doen van de informatie en omstandigheden die van belang zijn voor een correcte rapportage, zoals de wijze van rapportage, de prioriteiten van opdrachtgever en eventuele wijzigingen daarin.
7.5 Dienstverlener is slechts gehouden bij de uitvoering van de diensten instructies of aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, indien dit schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.
7.6 Dienstverlener zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van dienstverlener bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
7.7 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden in zijn geheel of deels te laten verrichten door derden.

Artikel 8 - Medewerking door opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal dienstverlener in staat stellen haar diensten naar behoren te kunnen verrichten.
8.2 Opdrachtgever zal dienstverlener steeds tijdig voor het uitvoeren van de overeenkomst op de door dienstverlener gewenste wijze voorzien van de noodzakelijk en nuttige gegevens, informatie en bescheiden die dienstverlener nodig heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst. Verder zal opdrachtgever dienstverlener voorzien van alle middelen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de diensten.
8.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, informatie en bescheiden, ook indien deze aan dienstverlener verstrekte informatie van derden afkomstig is, voor zover ui de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.4 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken voldoet aan haar verplichtingen zoals omschreven in artikel 8 lid 2 van deze algemene voorwaarden, dan wel niet voldoet aan het in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft dienstverlener het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft dienstverlener het recht de daaruit voortvloeiende extra kosten, door dienstverlener geleden schade en/of het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen bij opdrachtgever. Het komt volledig voor rekening van opdrachtgever wanneer de dienstverlening hierdoor vertraging heeft opgelopen.
8.5 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

Artikel 9 - Wijzigingen en meerwerk

9.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende diensten worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door dienstverlener in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
9.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven van dienstverlener.
9.3 Indien eerder door partijen een vaste prijs was overeengekomen, geeft dienstverlener bij opdrachtgever aan in hoeverre de wijziging of uitbreiding van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
9.4 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de dienstverlening als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed en dat deze wijzigingen mogelijk veroorzaken dat een eerder overeengekomen of verwachte kwaliteit en/of kwantiteit beïnvloed wordt.
9.5 Indien naar het oordeel van dienstverlener een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is dienstverlener bevoegd die wijzigingen, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
9.6 Wijzigingen zoals beschreven in artikel 9 lid 1 tot en met lid 5 van deze algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing op (roerende) zaken die reeds door opdrachtgever zijn afgenomen.
9.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden kan dienstverlener geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

10.1 De bij dienstverlener aanwezige zaken en aan opdrachtgever geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever al haar betalingsverplichtingen ten aanzien van dienstverlener op grond van wat voor met dienstverlener gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming, heeft voldaan. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
10.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de uitvoering van de diensten, waaronder levering van (roerende) zaken, op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering van diensten kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
10.3 Dienstverlener is niet bevoegd de onder haar eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, nog op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 Voordat het eigendom is overgegaan op opdrachtgever, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
10.5 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van dienstverlener ter inzage te geven, tenzij anders overeengekomen.
10.6 Indien dienstverlener een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft dienstverlener het recht om schadevergoeding, gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde winst, bedrijfsschade, schade aan zaken, schade door bedrijfsstagnatie en rente te vorderen.
10.7 Tenzij opdrachtgever een consument is, doet opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
10.8 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaken worden dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
10.9 Dienstverlener kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval zaken van opdrachtgever onder zich houden, totdat opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen, kwitanties en facturen ten aanzien van dienstverlener heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
10.10 Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan dienstverlener.
10.11 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.
10.12 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

11.1 Vertrouwelijke informatie is die informatie waarvan het vertrouwelijke karakter expliciet blijkt, wanneer dit door een der partijen is aangegeven en/of wanneer dit er redelijkerwijs van kan worden vermoed.
11.2 Dienstverlener staat ervoor in alle door haar ontvangen of te ontvangen informatie van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen en, indien dit is overeengekomen bij de overeenkomst, aan haar geheimhoudingsplicht te voldoen.
11.3 Opdrachtgever zal bescheiden en informatie van dienstverlener niet zonder toestemming van dienstverlener aan derden verstrekken of anderszins openbaren. Ditzelfde geldt voor informatie betreffende dienstverlener waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij kan verwachten dat verspreiding ervan dienstverlener schade kan berokkenen.
11.4 Partijen nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij zich houden aan de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden omschreven geheimhoudingsplicht.
11.5 De in artikel 11 van deze algemene voorwaarden omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie (3) jaren na afloop daarvan.
11.6 De in artikel 11 van deze algemene voorwaarden omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die:
- al openbaar was voordat deze informatie is vernomen, of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht;
- openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke verplichting;
- benodigd is, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal, door de Politie, het Openbaar Ministerie, een Rechtbank of een Gerechtshof binnen Nederland.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom en marketing

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden behoudt dienstverlener zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. Dienstverlener behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, openbaarmakingsrecht, grafische reproductierecht, primaire exploitatierecht, mechanische reproductierecht, et cetera) op alle producten, programmatuur en ter beschikking gestelde apparatuur, dragers van gegevens, documentatie, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, geschriften, modellen, maquettes, software, werkwijzen, (⁠model⁠)⁠contracten, offertes, aanbiedingen, kwitanties, facturen, voorbereidend materiaal daarvan en andere geestesproducten van dienstverlener en dat in de ruimste zin des woords, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien van toepassing wordt hiervan een toelichting aan opdrachtgever meegedeeld bij het aangaan van een overeenkomst.
12.2 Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.3 Alle rechten van intellectuele eigendom, die rusten op producten, programmatuur en ter beschikking gestelde apparatuur, dragers van gegevens, documentatie, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, geschriften, modellen, maquettes, software, werkwijzen, (⁠model⁠)⁠contracten, offertes, aanbiedingen, kwitanties, facturen, voorbereidend materiaal daarvan en andere geestesproducten van dienstverlener en dat in de ruimste zin des woords, waaronder mede moet worden begrepen het auteursrecht dat rust op de door dienstverlener opgestelde rapporten en andere schriftelijke stukken, berust uitsluitend bij dienstverlener of haar licentiegever⁠(⁠s⁠).
12.4 De in artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde intellectuele eigendommen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door haar, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
12.5 Zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener mag niets uit de in artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door deze aan derden te tonen en/of door ter (openbare) beschikking te stellen door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
12.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
12.7 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het verrichten van de diensten en vrijwaart dienstverlener dienaangaande.
12.8 Rechten van een partij uit een overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijk werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
12.9 Opdrachtgever is verplicht, wanneer zij voor derden kenbaar gebruik maakt van het intellectuele eigendom van dienstverlener, te allen tijde te vermelden dat dit het intellectuele eigendom van dienstverlener is.
12.10 Het staat dienstverlener vrij te allen tijde, op welke manier zij wenst, promotie te maken met haar intellectuele eigendom gemaakt (in opdracht) voor opdrachtgever en daarbij eventueel te vermelden ten behoeve van welke opdrachtgever dit intellectuele eigendom geproduceerd is.

Artikel 13 - Boetebeding

13.1 Indien een der partijen de in artikelen 11 en 12 van deze algemene voorwaarden overeengekomen voorwaarden niet in acht neemt, dan verbeurt zij voor elke overtreding ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete. Is de overtredende partij een consument, dan bedraagt deze boete € 1.000,-. Is de overtredende partij een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete € 5.000,-.
13.2 Daarnaast verbeurt de overtredende partij een bedrag ad tien (10) procent van het in artikel 13 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
13.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Opdrachtgever is verplicht deze boete te betalen aan dienstverlener.
13.4 Het verbeuren van de in artikel 13 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de andere partij, waaronder haar recht om naast de boete een (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en verzekering

14.1 Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor enige directe schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, door opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of haar leidinggevende ondergeschikten.
14.2 Indien dienstverlener aansprakelijk is, is de totale aansprakelijkheid van dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij overeenkomsten met een duur langer dan een half jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van de helft van de totale jaarvergoeding. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan één (1) jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal € 15.000,- exclusief btw.
14.3 De aansprakelijkheid van dienstverlener inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde dan wel kwitantiewaarde van de overeenkomst inclusief btw en eventuele andere huidige en toekomstige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, transactiekosten, heffingen en reis-, verblijf-, verzend- en/of transportkosten.
14.4 De aansprakelijkheid van dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener hierop adequaat kan reageren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat een dergelijke ingebrekestelling schriftelijk kenbaar gemaakt wordt aan dienstverlener en dat deze dienstverlener ook daadwerkelijk tijdig bereikt.
14.5 In overleg met dienstverlener zal opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen treffen om haar schade zoveel mogelijk te beperken.
14.6 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke dienstverlener, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
14.7 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaan door (al dan niet onduidelijke) aanwijzingen of informatie van opdrachtgever.
14.8 Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij uitvoering van de diensten op welke wijze dan ook ontstaan.
14.9 Opdrachtgever zal dienstverlener en/of de tussenkomende derde⁠(⁠n⁠) vrijwaren voor aansprakelijk als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
14.10 Buiten de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheid rust op dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
14.11 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade aan (goederen van) derden en schade door bedrijfsstagnatie, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. De aansprakelijkheid van dienstverlener hiervoor wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.
14.12 Dienstverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks haar verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
14.13 Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor eigen schade behoudens het geval haar (⁠beroeps⁠)⁠aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
14.14 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (⁠beroeps⁠)⁠aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
14.15 Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, schetsen, monsters, modellen en omschrijvingen op de website of in een catalogus afkomstig van dienstverlener zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering. Ook wanneer een dergelijk voorbeeld direct aan opdrachtgever wordt getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de uit te voeren dienst of de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
14.16 Indien de diensten (deels) bestaan uit montage- en/of installatiewerkzaamheden geldt dat dienstverlener geen enkele verantwoordelijkheid draagt, behalve in geval van opzet of grove schuld. Dienstverlener zal zich inspannen alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
14.17 Elk recht van opdrachtgever op schadevergoeding van dienstverlener vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
14.18 Dienstverlener bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever, mede ten behoeve van haar personeel en niet⁠-⁠ondergeschikten waarvan zij gebruik maakt bij het verrichten van de diensten.
14.19 Opdrachtgever is verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
- geleverde (roerende) zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
- zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn;
- zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn.
14.20 Opdrachtgever is, in het geval (een deel van) de diensten bestaan uit montage- en/of installatiewerkzaamheden door of namens dienstverlener, op eigen kosten een CAR-verzekering (Construction Allrisk) af te sluiten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
14.21 Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van dienstverlener de polis van deze verzekeringen ter inzage.
14.22 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekeringen zou worden gedekt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
14.23 Indien opdrachtgever (roerende) zaken pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor opdrachtgever.
14.24 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van (roerende) zaken komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
14.25 Wanneer dienstverlener een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan dienstverlener verschuldigd zijn.
14.26 Wordt een overeenkomst middellijk of onmiddellijk aangegaan door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (⁠mede⁠)⁠beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
14.27 Enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht wordt door voorafgaande bepalingen onverlet gelaten.

Artikel 15 - Klachtplicht en garanties

15.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over uitgevoerde diensten direct te melden aan dienstverlener. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
15.2 Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
15.3 Klachten kunnen tot uiterlijk veertien (14) dagen na afloop van de uitvoering van de dienst of levering van de (roerende) zaken worden ingediend.
15.4 Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen geldt het hiernavolgende:
i. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor dienstverlener enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting;
ii. Dienstverlener garandeert dat de dienstlevering aan de overeenkomst beantwoord, dat eventueel geleverde (roerende) zaken zonder gebreken zullen functioneren en dat deze geschikt zijn voor het gebruik dat opdrachtgever voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door opdrachtgever.
iii. De garantie met betrekking tot (roerende) zaken is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk⁠(⁠e⁠) fabricage, constructie of materiaal.
iv. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en in het geval van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, nalatigheid, onoordeelkundig, oneigenlijk of ondeskundig gebruik door opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
v. De garantie geldt niet wanneer - zonder toestemming - opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het goed hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
vi. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de (roerende) zaken die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van opdrachtgever in ontvangst neemt.
vii. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen dienstverlener en opdrachtgever een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van dienstverlener komen en dat dienstverlener zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
viii. Indien door dienstverlener verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 16 - Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in een van de wil van dienstverlener onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd.
16.2 Kan dienstverlener niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade.
16.3 Dienstverlener is in een overmachtsituatie geen enkele (⁠schade⁠)⁠vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
16.4 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee dienstverlener ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd en welke niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Tot de genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, detentie; ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, detentie, overlijden of ontslagname van ingezet personeel; noodtoestand (zoals burgeroorlog, oorlog, oorlogsgevaar, opstand, rellen, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, et cetera); storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte energie-, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, telecom- en andere onvoorziene technische storingen en complicaties; gebrekkigheid van materialen, zaken, programmatuur of telecommunicatievoorzieningen van derden waarvan dienstverlener gebruik maakt; molest, sabotage, terrorisme, brand, waterschade, bedrijfsbezetting, computervirussen, (⁠werk⁠)⁠stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoers- en verkeersproblemen, transportmoeilijkheden, slechte weersomstandigheden, (⁠werklieden⁠)⁠uitsluiting, belemmering door derden, werkonderbrekingen, werkstaking en andere storingen in het bedrijf van dienstverlener.
16.5 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toelatingsbedrijven waarvan dienstverlener afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan contractuele verplichtingen jegens dienstverlener voldoen, tenzij zulks aan dienstverlener te verwijten is.
16.6 Met overmacht wordt tevens gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden gevergd.
16.7 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan haar leverings- en andere verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In dat geval is dienstverlener verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
16.8 Indien dienstverlener bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is dienstverlener gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten en/of het reeds geleverde afzonderlijk in rekening te brengen bij opdrachtgever en is opdrachtgever gehouden deze factuur of kwitantie te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
16.9 Indien dienstverlener ten tijde van overmacht nog wel gedeeltelijk kan presteren, dan wel gedeeltelijk heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie afzonderlijk te verrichten en in rekening te brengen bij opdrachtgever, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
16.10 Indien de in artikel 16 lid 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde situatie van opschorting dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst gezamenlijk schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
16.11 In geval de overmacht langer dan drie (3) maanden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 17 - Duur van de overeenkomst

17.1 De overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
17.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, c.q. consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
17.3 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en termijnen overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Overschrijding van een overeengekomen (⁠op⁠)⁠leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van diensten of de betaling voor diensten te weigeren, tenzij dienstverlener schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de (⁠op⁠)⁠levering heeft gesteld en dienstverlener ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
17.4 Opdrachtgever kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 18 - Annulering en wijziging inschrijving

18.1 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (⁠semi⁠-⁠)⁠overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van dienstverlener kan worden verlangd.
18.2 In dergelijke gevallen dient dienstverlener de annulering schriftelijk aan opdrachtgever mede te delen. Opdrachtgever is in dergelijke gevallen niet gerechtigd enige (⁠schade⁠)⁠vergoeding te vorderen van dienstverlener.
18.3 Bij wijzigingen die na deze termijn worden gemeld, zijn dezelfde bepalingen als bij een annulering in artikel 18 lid 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 19 - Beëindiging

19.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst aangegeven duur. Tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Na afloop van de termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de opdrachtgever de in artikel 17 lid 2 van deze algemene voorwaarden bepaalde opzegtermijnen in acht neemt waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. Ook eindigt een overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wanneer dienstverlener uiterlijk één (1) dag voor het aflopen daarvan de overeenkomst opzegt. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.
19.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
19.3 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 19 lid 2 van deze algemene voorwaarden reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat dienstverlener ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die namens dienstverlener vóór de ontbinding zijn gefactureerd of in rekening gebracht in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
19.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of deze failliet wordt verklaard, in geval van insolventie, indien de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd of deze haar onderneming staakt of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt of, indien deze een natuurlijk persoon is, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing wordt verklaard, zij overlijdt, alsmede indien beslag te haren laste wordt gelegd (executoriaal of conservatoir).
19.5 Verplichtingen die naar hun aard geacht worden te blijven bestaan na ontbinding van de overeenkomst, zoals rechten van intellectuele eigendom, geschillenbeslechting en geheimhouding, zullen voortbestaan na ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20 - Contractsoverneming

20.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (tijdelijk) aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener.

Artikel 21 - Vrijwaring

21.1 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde (roerende) zaken en/of diensten.

Artikel 22 - Niet⁠-⁠overname personeel

22.1 Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep op heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat zij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering, te weten dat partijen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken kunnen maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met dienstverlener en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
23.3 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
23.4 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
23.5 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de nietige dan wel vernietigde bepaling voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk in de buurt komt van wat dienstverlener bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
23.6 Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en/of algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement van dienstverlener, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 24 - Wijzigingen van de algemene voorwaarden

24.1 Dienstverlener is in alle gevallen gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder opdrachtgever hiervan op de hoogte te hoeven brengen.
24.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met opdrachtgever bespreken. Dienstverlener zal opdrachtgever in ieder geval dergelijke wijzigingen ten minste één (1) maand voor inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk op de hoogte stellen van de te nemen wijzigingen.
24.4 Indien consument niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde bedingen uit de nieuwe algemene voorwaarden, dan is zij gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de onder artikel 24 lid 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in artikel 24 lid 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.
24.5 Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van dienstverlener van eerdere datum. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Partijen zijn gebonden aan de nieuwe algemene voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreding.

Artikel 25 - Slotbepalingen

25.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.
25.2 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, bestellingen, leveringen van diensten of (roerende) zaken en overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van dienstverlener waarbij opdrachtgever partij is, is de privacyovereenkomst van dienstverlener van toepassing.
25.3 In sommige gevallen zijn aanvullende voorwaarden van dienstverlener van toepassing op de overeenkomst. Wanneer dit het geval is, wordt dit in de overeenkomst vermeld.
25.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door dienstverlener en treden in werking per 1 juni 2024.

Op alle overeenkomsten gesloten vóór 1 juni 2024 zijn Aanvullende voorwaarden koopovereenkomst van toepassing.